Między 2003 a 2015 rokiem w Polsce powstało 134 klastry. Jest to imponujący wynik ale właściwie czym jest klaster i dlaczego przedsiębiorstwa i instytucje tak chętnie się zrzeszają?

Portal innowacji podaje następującą definicję:

 Klaster to geograficzne skupisko niezależnych podmiotów reprezentujących określoną specjalizację gospodarczą, współpracujących i konkurujących ze sobą w ramach łańcucha wartości. Współpraca w ramach klastra ma charakter sformalizowany, jest realizowana w wymiarze zarówno wertykalnym, jak i horyzontalnym i ukierunkowana na osiągnięcie założonych wspólnych celów. Klaster stanowi źródło korzyści i tworzy nową wartość dla wszystkich typów podmiotów w nim uczestniczących, takich jak przedsiębiorstwa, uczelnie i inne jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, administracja publiczna oraz pozostałe organizacje wspierające.”

Potencjał klastrów pierwszy zauważył Alfred Marshall, brytyjski ekonomista i profesor Uniwersytetu w Cambridge, który stworzył pojęcie tzw. zewnętrznych korzyści skali. Pojęcie to odnosi się do powstawania na danym obszarze skupiska dostawców i odbiorców. Jego teorię spopularyzował amerykański ekonomista Michael Porter, który napisał książkę „The Competitive Advantage of Nations”. Jego zdaniem zrzeszanie się w klastry pobudza konkurencyjność, zwiększa produktywność podmiotów do niego należących oraz podnosi poziom innowacyjności. Odpowiadając na pytanie zadane na wstępie, myślę, że te czynniki sprzyjają powstawaniu klastrów, ponieważ przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają korzyści współpracy.

PARP przygotowała Interaktywną Mapę Klastrów w Polsce, którą znajdziecie pod adresem: mapaklastrow.pi.gov.pl/Klastry2/index.html. Każdy Klaster może się bezpłatnie zarejestrować, aby być widocznym na mapie.

Dlaczego taki temat na naszym blogu? Otóż Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych jest koordynatorem Klastra Systemów Bezzałogowych. Niejednokrotnie przekonaliśmy się o tym, że współpraca przynosi dużo korzyści dlatego 11 października 2015 podczas I edycji Dron Show Rzeszów został powołany Klaster Systemów Bezzałogowych zrzeszający przedsiębiorstwa i instytucje z sektora bezzałogowców oraz sektorów pokrewnych. Zróżnicowanie przedsiębiorstw w naszym klastrze niesie dużo możliwości, ponieważ poza stymulowaniem konkurencyjności mamy również możliwość wsparcia się wiedzą współczłonków czy uzyskania partnerów do realizacji projektów.

Inicjatywa utworzenia Klastra była wspólnym przedsięwzięciem przedsiębiorstw, jednostek naukowych, agencji działających na terenie województwa podkarpackiego. Propozycja utworzenia Klastra stanowiła odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne, środowiskowe i technologiczne stojące przed Polską w XXI wieku. Podstawą funkcjonowania Klastra jest potencjał licznej, skupionej na Podkarpaciu, wykwalifikowanej kadry naukowej, inżynierskiej i menedżerskiej działającej w obszarze technologii lotniczych i systemów bezzałogowych oraz potencjał jego partnerów – przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Członkowie Klastra mogą wykorzystywać możliwości stwarzane przez podkarpackie parki przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości, władze samorządowe i regionalne agencje rozwoju jak również programy wsparcia z funduszy UE dla wzmacniania swojego potencjału oraz zdolności konkurencyjnej.

Celami naszego Klastra są:

  • Pobudzanie rozwoju nowoczesnych technologii w sektorze systemów bezzałogowych.
  • Realizowanie wspólnych projektów bądź wspieranie realizacji projektów przez Członków Klastra.
  • Wykreowanie silnej świadomości marki Klastra na rynku systemów bezzałogowych.
  • Promowanie tworzenia i upowszechniania wiedzy, technologii i rozwiązań służących do nawiązywania i rozwijania kontaktów naukowych i gospodarczych.
  • Przyspieszenie transferu technologii w obszarze systemów bezzałogowych ze sfery nauki do gospodarki, a w efekcie ułatwienie komercjalizacji nowych rozwiązań i technologii.
  • Stymulowanie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, obecnych oraz przyszłych Członków Klastra.
  • Pobudzanie rozwoju regionu podkarpackiego poprzez stworzenie silnego ośrodka współpracy sfery nauki z regionalną gospodarką.
  • Rozwój i promocja współpracy międzynarodowej Klastra i jego poszczególnych Członków poprzez wspólne działania promocyjne oraz udział Członków i Koordynatora w międzynarodowych seminariach, konferencjach, warsztatach i sieciach branżowych.

W naszych szeregach znajdują się oczywiście firmy zajmujące się bezpośrednio projektowaniem i konstrukcją bezzałogowców ale jak wiemy sektor bezzałogowców, aby funkcjonować, współpracuje z innymi, dlatego w naszym Klastrze znajdują się firmy: informatyczne, producenci elementów konstrukcyjnych (również dla sektora lotniczego), agencje reklamowe, przedstawiciele sektora kosmicznego czy takie, które specjalizują się w  druku 3D. Dopełnieniem tej listy są uczelnie oraz instytucje otoczenia biznesu.

Na koniec odsyłam do strony internetowej KSB: http://klaster.systemybezzalogowe.pl i oczywiście wszystkie przedsiębiorstwa i instytucje, które chcą wstąpić w nasze szeregi zapraszam do kontaktu.